Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПоварова, Н. М.-
dc.date.accessioned2018-05-11T11:06:06Z-
dc.date.available2018-05-11T11:06:06Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttps://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/2773-
dc.descriptionПоварова, Н. М. Подовження строків зберігання ковбасних виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.04 "Технологія м`ясних, молочних та рибних продуктів" / Поварова Наталія Миколаївна ; наук. кер. Л. Г. Віннікова ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : ОНАХТ, 2007. - 18 с.en_US
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.04 — технологія м’ясних, молочних та рибних продуктів. Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню нових способів виробництва ковбасних виробів з пролонгованим строком зберігання при використанні „бар’єрної” технології. Враховуючи особливості різних груп ковбасних виробів для м’ясних холодців в якості бар’єра була розроблена добавка бактеріостатичної дії. Встановлено вплив добавки на якісний та кількісний склад мікрофлори, вивчено зміни якісних характеристик холодців у процесі зберігання. У якості бар’єра для варених ковбас використовували експонування при варінні. Встановлено раціональний час експонування та визначено вплив на мікробіологічні, функціонально-технологічні та органолептичні характеристики варених ковбас у процесі зберігання. Для варено-копчених ковбас застосували біотехнологічний підхід — внесення бактеріальної закваски. На основі комплексного дослідження шляхом вивчення якісного та кількісного складу мікрофлори, а також трансформації жирової та білкової фракцій у процесі зберігання встановили раціональну масову частку вносимої закваски. Вивчили біохімічні зміни фаршу на протязі 24 годин під дією мікроорганізмів, а також встановили можливість зниження кількості вносимого нітриту натрію. Проведена промислова апробація, яка підтвердила доцільність використання запропонованих бар’єрів для подовження терміну придатності ковбасних виробів.en_US
dc.description.abstractДиссертация на получение научной степени кандидата технических наук по специальности 05.18.04 — Технология мясных, молочных и рыбных продуктов. Диссертация посвящена научному обоснованию новых способов производства колбасных изделий с пролонгированным сроком хранения при использовании „барьерной” технологии. Учитывая особенности производства различных групп колбасных изделий для мясных студней в качестве „барьера” была разработана добавка бактериостатического действия. Установлено влияние добавки на качественный и количественный состав микрофлоры, изучены изменения качественных характеристик студней в процессе хранения. В качестве „барьера” для вареных колбас использовали экспонирование при варке. Установлено рациональное время экспонирования и определено влияние на микробиологические, функционально-технологические и органолептические характеристики вареных колбас в процессе хранения. Для варено-копченых колбас применили биотехнологический поход — внесение бактериальной закваски. На базе комплексного исследования путем изучения качественного и количественного состава микрофлоры, а также трансформации жировой и белковой фракций в процессе хранения установили рациональную массовую долю вносимой закваски. Изучили бихимические изменения фарша на протяжении 24 часов под действием микроорганизмов, а также установили возможность снизить количество вносимого нитрита натрия. Проведена промышленная апробация, которая подтвердила целесообразность использования предложенных барьеров для увеличения срока хранения колбасных изделий.-
dc.description.abstractThe dissertation on reception of a scientific degree of Candidate of Technical Science on the speciality 05.18.04 — Technology of meat, dairy and fish products. The dissertation is devoted to a scientific substantion of a new methods for the prolong shelf life meat products with help “hurdle technology”. We took properties of different products into consideration, we was mixed antimicrobials compounds and was made antimicrobials supplement for the meat-jeally. There is shown influence of qualities and quantities of the microorganisms. Exposed was used for the prolongation of storage life cooked sausages. A complex microbiological and functional-technological properties of cooked sausages have been determined optimum length of exposition during the shelf-life. Biotechnological method was used for the half-smoked sausages. On the bases complex research of qualities and quantities of the microorganisms, changes lipids and proteins by them were studied optimum of „starter cultures”. Biochemical properties of raw material were developed during 24 hours and fixed possibility to reduce nitrite. Industrial approbation, which has confirmed expediency of manufacture of sausages with the new hurdles for the prolongation of storage life.-
dc.publisherОНАХТen_US
dc.subject„бар’єрна” технологіяen_US
dc.subjectстартові культуриen_US
dc.subjectстрок зберіганняen_US
dc.subjectковбасні виробиen_US
dc.subjectекспонуванняen_US
dc.subjectмікроорганізмиen_US
dc.subjectбактеріостатична діяen_US
dc.subject„барьерная” технологияen_US
dc.subjectстартовые культурыen_US
dc.subjectсрок храненияen_US
dc.subjectколбасные изделияen_US
dc.subjectэкспонированиеen_US
dc.subjectмикроорганизмыen_US
dc.subjectбактериостатическое действиеen_US
dc.subject“hurdle technology”en_US
dc.subjectstarter culturesen_US
dc.subjectshelf-lifeen_US
dc.subjectsausagesen_US
dc.subjectexpositionen_US
dc.subjectmicroorganismsen_US
dc.subjectantimicrobials propertiesen_US
dc.titleПодовження строків зберігання ковбасних виробівen_US
dc.title.alternativeУвеличение сроков хранения колбасных изделийen_US
dc.title.alternativeIncreasing of sausages shelf-lifeen_US
dc.typeBooken_US
Appears in Collections:Автореферати дисертацій (Abstracts)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
povarova.pdf149.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.